Εργατικά και Εργασιακά ΘέματαHR-human-resources

Το λογιστικό γραφείο μας σας παρέχει συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, επιθεώρηση εργασίας.

Στην χώρα μας τείνει να καθιερωθεί η διεθνής πρακτική ανάθεσης της διαχείρισης της Μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη. Βασικό πλεονεκτήματα αυτής της πρακτικής, είναι ότι επιτρέπει στην επιχείρηση να επικεντρώνεται στο βασικό αντικείμενο εργασίας της, χωρίς να δαπανά χρόνο και πολύτιμους πόρους.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα γνώση και συνεχή ενημέρωση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με σύγχρονα και εξειδικευμένα προγράμματα, καθώς και με προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με τη μισθοδοσία επιχειρήσεων καλύπτοντας και  εξωτερικές εργασίες με ΙΚΑ, ΤΑΕ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ και επιθεώρησης εργασίας.

 Εργασίες:

 • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ
 • Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
 • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (μέσω ΕΡΓΑΝΗ)
 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών
 • Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων προς του εργαζομένους (πληρωμές, μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, προκαταβολές, επιμερισμός μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους).
 • Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ.
 • Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο.
 • Προγράμματα ωρών εργασίας και βιβλίο αδειών εργαζομένων.
 • Προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, μερική απασχόληση.
 • Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
 • Ενημέρωση για εργατικά θέματα (άδειες, ωράρια, συλλογικές Συμβάσεις, ασθένειες).
 • Ενημέρωση της επιχείρησης για αλλαγές των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Συμβουλές για επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις προσωπικού.
 • Προγράμματα επιχορήγησης και δανείων του ΟΑΕΔ για εργοδότες.
 • Γνωστοποίηση-ηλεκτρονική υποβολή, όλων των εντύπων για τους εργαζομένους, στο διαδικτυακό σύστημα ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) μηνιαίως και ετησίως.
 • Υποχρεώσεις προς Επικουρικά Ταμεία.
 • Ζητήματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας.
 • Παρουσία για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία – Επιθεώρηση Εργασίας – Ο.Α.Ε.Δ. – Κ.Ε.Π.Ε.Κ. κ.λπ.
210 339 2922
6946 001722
info@crisisplan.gr