ΙΚΕ  2021 -Φορολογία, Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ και σύσταση 

ΙΚΕ,  είναι η νέα μορφή επιχείρησης που εισήχθη με τον Νόμο 4072/2012 και είναι η εταιρεία που ιδρύεται πλέον όλο και συχνότερα.Είναι η πιο δημοφιλής εταιρεία και όχι τυχαία. Το 50% των εταιρειών που ιδρύονται είναι ΙΚΕ. Αυτό θα συνεχιστεί μάλιστα και για το επόμενο διάστημα, καθώς επιβεβαιώνεται η τάση και για το 2020-21. Οι λόγοι είναι πολλοί. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα 12 βασικά πλεονεκτήματα.

 ΙΚΕ- Δώδεκα Πλεονεκτήματα

 • Το ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου είναι το 1 ευρώ. Μια ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί με  το ελάχιστο κεφάλαιο. βέβαια αυτό δεν το συνιστούμε καθώς πάντα θα προκύψουν έξοδα τα οποία πρέπει να καλυφθούν με το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές εκτός από χρήματα μπορεί να είναι και εισφορές σε εργασία.
 • Τα κόστη  σύστασης ΙΚΕ είναι σαφώς μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τέλη για την σύσταση άλλων μορφών επιχειρήσεων.  Πλέον οι ΙΚΕ μπορούν να συσταθούν και μέσω υπολογιστή με πολλά πλεονεκτήματα.
 • Το καταστατικό συντάσσεται  χωρίς να απαιτείται συμβολαιογράφος. Παρόλα αυτά καλό θα ήταν επειδή η επιχειρηματικότητα είναι σύνθετη και πολύπλοκη , πρέπει να έχουν προαποφασισθεί οι βασικές κατευθύνσεις και δικλείδες ασφαλείας και να έχουν αποτυπωθεί στο καταστατικό.
 • Σταθερός Φορολογικός Συντελεστής, χωρίς κλίμακες για καλύτερο προγραμματισμό των φορολογικών υποχρεώσεων
 • Οι  εταίροι της Ι.Κ.Ε δεν είναι υποχρεωμένοι σε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, Υποχρεωτικά ασφαλίζεται μόνο ο διαχειριστής.
 •  Οι εταίροι της ΙΚΕ  δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας. Όσον αφορά  τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της. 
 •  Οι λήψεις των  αποφάσεων γίνεται με απλή πλειοψηφία 51%. Όποιος έχει το μεγαλύτερο εταιρικό μερίδιο λαμβάνει και τις αποφάσεις.
 • Ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων
 • Απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως είναι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 • Μπορεί να είναι μονοπρόσωπη.
 • Ιδρύεται μέσω των υπηρεσιών μιας Στάσης, ακόμα και σε 1 ώρα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Απλότητα στην ίδρυση και λειτουργία της καθώς δίνει μεγάλη ευελιξία στις νεοφυής επιχειρήσεις ΙΚΕ startups.

Η ΙΚΕ είναι η κατάλληλη μορφή για μικρές ομάδες επαγγελματιών που θέλουν να έχουν το κύρος μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας, χωρίς να βάλουν μεγάλο κεφάλαιο και χωρίς να πληρώνουν όλοι οι εταίροι εισφορές στον ΕΦΚΑ. Η εταιρική τους ευθύνη είναι περιορισμένη.

Η λογιστική πληροφόρηση όμως μπορεί να είναι πολύ εκτεταμένη και γι’ αυτό τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας.

Οι περισσότερες εταιρείες πλέον, ιδρύονται ή μετατρέπονται σε ΙΚΕ λόγω των θετικών χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει.

 ΙΚΕ  Ασφαλιστικές εισφορές 2021 ΕΦΚΑ

Οι εισφορές προς τον ΕΦΚΑ της  ΙΚΕ σε σύγκριση και τις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, είναι τις περισσότερες περιπτώσεις μικρότερες. Καθώς συνήθως στις ΙΚΕ ασφαλίζεται μόνο ο διαχειριστής.

Η νομοθεσία ορίζει πως οι εταίροι των ΙΚΕ δεν έχουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις.  Παρόλα αυτά πρέπει να γίνει προσεκτική μελέτη της κάθε περίπτωσης με παραδείγματα και πολλές εναλλακτικές περιπτώσεις καθώς οι επιχειρηματικές ανάγκες διαφέρουν, ανάλογα με τον κλάδο, τα προσδοκώμενα κέρδη, την πιθανή παράλληλη εργασία των εταίρων και άλλους παράγοντες κομβικούς για την κερδοφορία της επιχείρησης και συνολικά για την καλή πορεία της.

Δύο  ιδιότητες μπορούν να έχουν οι συμμετέχοντες σε μια ΙΚΕ, εταίρος  και διαχειριστής . Ο εταίρος λαμβάνει μέρισμα και ο διαχειριστής μπορεί να λάβει και αμοιβή διαχείρισης. Αν  ένας από τους εταίρους , είναι και διαχειριστής της ΙΚΕ, τότε δύναται να λάβει και μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης.

Ο  εταίρος και διαχειριστής της  ΙΚΕ δεν λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης, τότε η οι εισφορές  του διαχειριστή που θα είναι ελάχιστο νόμιμο, ήτοι στα 210 ευρώ μηνιαίως.

Από το 2020 έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά ξεκινώντας από τα 210 ευρώ. 

Σε σύσταση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ ο μοναδικός εταίρος είναι ταυτόχρονα και διαχειριστή οι ασφαλιστικές εισφορές  προς τον ΕΦΚΑ υπολογίζονται συνολικά επί του μερίσματος αλλά και της αμοιβής διαχείρισης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εταίρος με προσωπικό  ετήσιο μέρισμα 8.000 ευρώ. Ο εταίρος και διαχειριστής μιας ΙΚΕ  θα καταβάλει μηνιαίως το ελάχιστο  210 ευρώ. 

 ΙΚΕ Φορολογία 2020-2021

Στόχος της εταιρείας σας είναι οι πωλήσεις . Ο όγκος των πωλήσεων θα καθορίσει τα έσοδά σας.

Για την λειτουργία της επιχείρησής θα υπάρχουν οι διάφορες δαπάνες όπως ενοίκια, αμοιβές προσωπικού, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κ.α., για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. 

Η διαφορά  των εσόδων  μείον τα έξοδα θα καθορίσει τα καθαρά κέρδη.

Στο Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα θα βγεί και ο φόρος που αναλογεί στην εταιρεία μας.

Η φορολογία για τις ΙΚΕ, όπως και για όλες τις επιχειρήσεις, είναι ένας σταθερός συντελεστής 28%.

Συντελεστής φόρου: 24% στα κέρδη.

Φόρος μερίσματος : 5% στα διανεμόμενα κέρδη.

Προκαταβολή Φόρου για την πρώτη χρήση (αρ. 71 ΚΦΕ) : 50 %

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;  Tηλεφωνική ενημέρωση – 210 33 92 920

 ΙΚΕ Case study

Ένα πραγματικό Παράδειγμα μιας ΙΚΕ υπηρεσιών στο Κέντρο της Αθήνας. Η εταιρεία αυτή ξεκίνησε στα μέσα του 2018 με αντικείμενο τις υπηρεσίες μάρκετινγκ. 

 • Έσοδα 22.500 – Έξοδα 14.000 = 8.500 €
 • Φόρος εισοδήματος = 8.500 x 24% =2.040 €
 • Προκαταβολή Φόρου 1ης χρήσης = 50% x 2.040= 1.020 €

Η προκαταβολή φόρου συμψηφίζεται με τον οφειλόμενο φόρος εισοδήματος της επόμενης χρήσης.  

 • Υπόλοιπο = 8.500 – 3060= 5460€
 • Τακτικό Αποθεματικό = 5.460 x 5% = 273€

Αν αποφασιστεί  η διανομή του συνόλου του καθαρού κέρδους προς τους εταίρους της ΙΚΕ, τότε:

Φόρος μερίσματος = 5460  x 5% = 273 €

 

Σκέφτεστε να ιδρύσετε μια εταιρεία με έμφαση στις νέες τεχνολογίες; Δείτε την προσφορά.

Ατομική επιχείρηση

ΙΚΕ και οι άλλες μορφές εταιρειών 

Οι εταιρείες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τις κεφαλαιουχικές και τις προσωπικές.

Στις κεφαλαιουχικές ανήκουν η Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και η νέα μορφή εταιρείας η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) για την οποία αναφερθήκαμε εκτεταμένα παραπάνω.

Στις προσωπικές ανήκουν η Ομόρρυθμη Εταιρεία(Ο.Ε.) και η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)

Λόγω της περιορισμένης ανάλυσης που μπορούμε να κάνουμε σ ένα άρθρο, θα κάνουμε μια γενική επισκόπηση των εταιρικών μορφών.

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία έχει μόνο ομόρρυθμους εταίρους, ενώ ο σκοπός και η λειτουργία της εταιρείας είναι απολύτως συνδεδεμένη με του εταίρους. Δεν έχει εταιρικό κεφάλαιο και στηρίζεται στις εισφορές των μελών. Οι εταίροι ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία και απεριόριστα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Όλοι οι εταίροι είναι υπόχρεοι ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ με το ελάχιστο ποσό.. Τηρεί  Απλογραφικά  βιβλία όσον αφορά την λογιστική διαχείριση. 

Είναι μια μορφή εταιρείας που δεν συνίσταται σε εταίρους που κατέχουν σημαντική περιουσία, καθώς σε περίπτωση πτώχευσης ευθύνονται με το σύνολο της περιουσίας τους

 Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) έχει την μορφή της Ο.Ε. με τους ομόρρυθμους εταίρους, αλλά υπάρχει ένας ένας ετερόρρυθμος εταίρος που ευθύνεται περιορισμένα, μόνο με την εισφορά του για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.Τηρεί  Απλογραφικά  βιβλία όσον αφορά την λογιστική διαχείριση. 

Η ΕΠΕ είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.Θέλει  Διπλή πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων καθώς και Συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση αλλά και τις τροποποιήσεις. Σε τυχόν χρέη ευθύνεται μόνο η εταιρεία. Το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται από εταιρικά μερίδια.Μπορεί να ιδρυθεί και μονοπρόσωπη εταιρεία.Μετά την θέσπιση της ΙΚΕ ως εταιρικού τύπου με το ν. 4072/2012, η ΕΠΕ δεν παρουσιάζει πλεονεκτήματα  και οι ενάρξεις ΕΠΕ είναι μόνο το 1% των νιων εταιρειών.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες με μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον 24.000 ευρώ. η Α.Ε. έχει μόνο κεφαλαιακές εισφορές,  το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται τουλάχιστον από 3 μελών. 

Ο εταιρικός τύπος της ΑΕ είναι κατάλληλος για τη σύσταση εταιρειών με πολλούς μετόχους, μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο και μεγάλο κύκλο εργασιών. Η Α.Ε. είναι σύνθετη εταιρεία με ειδικές διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας και με κρατική εποπτεία. Δεν συνίσταται για κάποιον νεοεισερχόμενο στην αγορά.

ΙΚΕ, γιατί διαφέρει από τις υπόλοιπες εταιρείες

Θα κάνουμε μια γρήγορη επισκόπηση ΙΚΕ: Σύσταση με ιδιωτικό έγγραφο. Δεν απαιτείται κατώτατο κεφάλαιο. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας. Πρόβλεψη ποικίλων ειδών εταιρικών εισφορών. Περιορισμός ευθύνης εταίρων (εκτός αυτών που η εισφορά τους είναι εγγυητική).

Η επιλογή του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου είναι περισσότερο κατάλληλη για επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προβλέπεται ότι θα πραγματοποιεί μικρό ή μεσαίο και πάντως όχι ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο εργασιών.

Η δημιουργία της ΙΚΕ ως εταιρικού τύπου με τον Ν. 4072/2012, στην ουσία έγινε προς σταδιακή αντικατάσταση της ΕΠΕ που παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη λειτουργία της (βασικά λόγω του κανόνα της διπλής πλειοψηφίας για την λήψη αποφάσεων από τη Συνέλευση των Εταίρων, ο οποίος γι’ αυτό το λόγο καταρχήν δεν προβλέφθηκε για την λήψη αποφάσεων από την αντίστοιχη Συνέλευση των Εταίρων στην ΙΚΕ (μπορεί να εισαχθεί βεβαίως με σχετική καταστατική ρύθμιση).

ΙΚΕ – Ιστοσελίδα και email

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) εισήχθη ως η  νέα, ευέλικτη εταιρική μορφή με στόχο να βελτιώσει προβλήματα της  ΕΠΕ και της Ανώνυμης Εταιρίας (ΑΕ).

Είναι η προτεινόμενη μορφή των νεοφυών επιχειρήσεων με μεγάλη ανάπτυξη (startups).

Στον νόμο για τις ΙΚΕ,απαιτείται και προτείνεται η χρήση του Διαδικτύου. Αφού είναι αναγκαίος ο ιστότοπος της εταιρείας όσο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). 

ΙΚΕ Εταιρική Ιστοσελίδα

Η ΙΚΕ οφείλει άμεσα να κατασκευάσει εταιρική ιστοσελίδα, η οποία να λειτουργεί αδιαλείπτως. Πρέπει μέσα σε ένα μήνα από τη ίδρυση της να αποκτήσει website, όπου θα εμφανίζονται, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

ΙΚΕ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Όλοι οι εταίροι μιας ΙΚΕ πρέπει να έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), το οποίο θα αναφέρεται και στο καταστατικό της εταιρείας.

Μια περίπτωση που χρειάζεται το e-mail είναι στην περίπτωση της σύγκλησης της γενικής συνέλευσης. 

Επίσης οι υπογραφές των εταίρων, αν προβλέπεται στο καταστατικό,

μπορούν να είναι έγκυρα και με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Θέλετε βοήθεια; Δωρεάν ενημέρωση!

Εταιρεία ΙΚΕ ή ατομική επιχείρηση; 2021 

 ΙΚΕ Επιχορήγηση – ΕΣΠΑ

Η ΙΚΕ  χρειάζεται κεφάλαια για ξεκινήσει και να λειτουργήσει με βιώσιμους όρους.

 Υπάρχουν διάφορα είδη χρηματοδοτήσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι τα ίδια κεφάλαια και οι επιδοτήσεις. Η αυτοχρηματοδότηση από τον ίδιο τον επιχειρηματία είναι κανόνας.

 Tα προγράμματα αυτά προκηρύσσονται ανά περιόδους και οι αιτήσεις συνήθως διαρκούν λίγο. Τα προγράμματα αυτά σας δίνουν ένα ποσό κατά την έναρξη της επιχείρησης και κατά την διάρκεια της ώστε να καλύψετε διάφορα έξοδα και δαπάνες.

 Χαρακτηριστικά, μπορούν να επιδοτηθούν: 

 Ο πάγιος εξοπλισμός  Τα λειτουργικά έξοδα όπως ενοίκια ,λογαριασμοί ΔΕΚΟ  Οι αμοιβές προσωπικού Οι λογιστικές και νομικές υπηρεσίες  Οι διαφημιστικές δαπάνες Οι σύμβουλοι προγραμμάτων επιχορήγησης

ΙΚΕ λίγο πριν την έναρξη

Εφόσον αποφασιστεί η κατάλληλη μορφή εταιρείας θα χρειαστεί η συνδρομή λογιστή ή ειδικού συμβούλου για την οριστική έναρξη της εταιρείας. Θα σας καθοδηγήσουν στα δύσκολα βήματα και θα σας εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο.

Η επιλογή του συνεργάτη που θα διαχειρίζεται τα διάφορα οικονομικά θέματα της εταιρείας σας, είναι πολύ σημαντικά για τη επιτυχία της επιχείρησης σας. Θα επηρεάσει σημαντικά την κερδοφορία σας και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα σας, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι της δραστηριότητας  επηρεάζεται από διάφορους φόρους, τέλη, και εισφορές.

Φτάνοντας στο τέλος της επισκόπησης για την ίδρυση μιας επιχείρησης, θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα κάνετε το επόμενο βήμα. Η ιδέα για ένα start up παραμένει απλά μια ιδέα – αν δεν δοκιμαστεί στην πράξη. Η ιδέα σας, η επιχείρηση σας, αν παραμείνει μόνο στα χαρτιά, δεν θα μάθετε ποτέ πως θα εξελισσόταν. Φυσικά η απόφαση είναι δική σας έχοντας λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες που είναι κρίσιμοι και πιθανόν να καθορίσουν την ζωή σας.

Εδώ μπορούμε να σας βοηθήσουμε!

Στην διαρκή προσπάθεια μας να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και ειδικά τις νέες, βοηθάμε αυτούς που τολμούν να κάνουν το επιχειρηματικό τους ξεκίνημα. Εξετάζουμε το λογιστικό, φορολογικό, νομικό και γενικό στρατηγικό σχεδιασμό σας.

Αναλύουμε τα χαρακτηριστικά της νέας ΙΚΕ για τις καλύτερες λύσεις, έχοντας μια πλήρη εικόνα πριν ξεκινήσετε.

Εμείς στην Crisis Plan θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας συμβουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να σας βοηθήσουμε να κάνετε το όνειρο σας πραγματικότητα. 

 • Συμβουλευτική πριν την έναρξη 
 • Σχεδιασμός και Έναρξη νέων επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
 • Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Σύμβουλοι επιδοτήσεων – Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
 • Δημιουργία σχεδίου πωλήσεων και μάρκετινγκ
 • Συμβουλές προώθησης των υπηρεσιών σας και αύξησης των πωλήσεων σας
 • Αξιολόγηση χρηματοοικονομικής θέσης επιχείρησης

Αυτές είναι οι πρώτες βασικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε νεοφυείς επιχειρήσεις και startups. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησής σας μετά την έναρξη, είναι πιθανό ότι θα προκύψουν κι άλλες ανάγκες, τις οποίες εξετάζουμε ανά περίπτωση.

Συμβουλευτική Ομάδα Crisis Plan

www.crisisplan.gr

210 33 92 920 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;  Tηλεφωνική ενημέρωση- 210 33 92 920