ΙΚΕ στα αγγλικά – Ποιά ειναι η αγγλική μεταφραση της ΙΚΕ

ικε στα αγγλικα

ΙΚΕ στα αγγλικά, είναι μια ερώτηση που γίνεται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια,καθώς η ΙΚΕ (Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία) είναι η πιο δημοφιλής εταιρεία, με τις περισσότερες ενάρξεις για το 2018. Καθώς το 53% των ενάρξεων είναι αυτής της μορφής.

Ένα σημαντικό μέρος των ΙΚΕ είναι στην αγγλική γλώσσα καθώς απευθύνονται  σε πελάτες στο εξωτερικό ή έχει γίνει από ξένους επενδυτές ή απλά χρειάζονται για διάφορους άλλους λόγους και την επωνυμία στα αγγλικά.

ΙΚΕ, Η Ονομασία της εταιρείας, πως προτάθηκε

Η ονομασία της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής είναι ο τίτλος Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) ο οποίος αντιστοιχεί στο διεθνή όρο «Private Company» (P.C.).

Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ο σχεδιασμός για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία (Societas Privata Europaea από όπου προέρχεται και η ΙΚΕ.

Οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες προχωρούν στην αναμόρφωση του εταιρικού δικαίου για τη εξυπηρέτηση της μικρομεσαίας επιχείρησης, που διακρίνονται για την ευελιξία και την απλότητά τους και ανταποκρίνονται περισσότερο στις πρακτικές ανάγκες των επιχειρηματιών. Στην τάση αυτή εγγράφεται και η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισαγάγει ένα ευρωπαϊκό τύπο «ιδιωτικής» εταιρείας, που θα προορίζεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση («Societas Privata Europaea»).

ΙΚΕ στα αγγλικά – Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συνίσταται από ένα πρόσωπο. Εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη πρέπει στην επωνυμία της να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε..

Η ΙΚΕ στα αγγλικά μπορεί να χρησιμοποιεί στην επωνυμία της με λατινικούς χαρακτήρες για τις συναλλαγές της το «SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY» ή «SINGLE MEMBER P.C.». Η οποία αποτελεί την μετάφραση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί διεθνώς.

ικε στα αγγλικα

ΙΚΕ στα αγγλικά- Η Επωνυμία γενικά

Η  επωνυμία της ΙΚΕ σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης.

Στις περιπτώσεις που οι εταίροι αποφασίζουν να δώσουν φανταστική ονομασία, δεν έχουν περιορισμό και μπορεί να δοθεί.

Στην επωνυμία της ΙΚΕ πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά ολογράφως οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή σε συντομογραφία ΙΚΕ.

Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή ακόμα και σε ξένη γλώσσα.

Όπως προαναφέραμε και παραπάνω, η ΙΚΕ στα αγγλικά θα πρέπει να περιέχει τις λέξεις «Private Company» ή «P.C.»και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member P.C.» 

Θέλετε να κάνουμε μια ΔΩΡΕΑΝ συζήτηση 30′ για την εταιρεία σας; Επικοινωνήστε μαζί μας!!

ΙΚΕ τι έγγραφα χρειάζονται πολίτες Τρίτων χωρών για ίδρυση εταιρείας μέσω της Υ.Μ.Σ.

Οι πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι προορίζονται για ιδρυτές κεφαλαιουχικής εταιρείας και ιδρυτές ετερόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας χρειάζονται για την Υπηρεσία μιας Στάσης τα παρακάτω έγγραφα.

  1. Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα και
  3. Εφόσον διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα, άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

Οι ιδρυτές ομόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:

  1. Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται και
  2. Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

Η προαναφερόμενη άδεια διαμονής, χορηγηθείσα ή αιτηθείσα, πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής / επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και μπορεί είτε να προσκομίζεται σε αντίγραφο είτε να αναζητείται ηλεκτρονικά από την ΥΜΣ εφόσον το πληροφοριακό σύστημα το επιτρέπει.

Στην περίπτωση αυτή αποδεκτές είναι οι παρακάτω άδειες όπως προβλέπονται από τον Ν. 4251/2014:

Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας

Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης)

Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108 του ως άνω Κώδικα)

Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, παρ. Ι του ως άνω Κώδικα )

Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας του ως άνω Κώδικα

Δελτίο Διαμονής

Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82 του ως άνω Κώδικα)

Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82 του ως άνω Κώδικα)

Μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ως άνω Κώδικα)

 Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του ως άνω Κώδικα)

Μέλη οικογένειας

Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6 άρθρου 81 του ως Κώδικα)

 Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα η οποία ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω Κώδικα και ανανεώθηκε νομίμως βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 138 αυτού

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16, περ. ΑΙ του ως άνω Κώδικα

Στρατηγικοί Επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16, περ. Β1 του ως άνω Κώδικα)

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς και άλλους λόγους

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

Άδεια διαμονής (άρθρο 138, παρ. 16 του ως άνω νόμου)   στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

 Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση, βεβαίωση κατάθεσης σχετικής αίτησης

Ιδρυτές Νομικά Πρόσωπα αλλοδαπής

  • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης επίσημα μεταφρασμένο ή θεωρημένο από προξενική αρχή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση
  • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας (good standing), με διαδικασία apostille.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille
  • .ικε στα αγγλικα

Τελικά η επωνυμία της εταιρείας και ειδικά για την ΙΚΕ στα αγγλικά προϋποθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επίσης πολλές είναι και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή σε εταιρεία, πολίτη τρίτης χώρας.

Ομάδα της Crisis Plan

210 33 92 920

https://www.eea.gr/ipiresies-eea/ipiresia-mias-stasis/dikeologitika-gia-ti-sistasi-eterion-meso-tis-ipiresias-mias-stasis/