Επίδομα Ενοικίου ή επίδομα στέγασης.

Το επίδομα στέγασης, δημοσιεύτηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ την 6 Μαρτίου 2019 με αρχικό προϋπολογισμό 300.000.000 ευρώ για το έτος 2019.

Το επίδομα ενοικίου αποτελεί ένα σχετικά νέο επίδομα και συμπληρώνει άλλα επιδόματα όπως το  επίδομα παιδιού (Α21), το ΚΕΑ, το επίδομα θέρμανσης.

Παρακάτω θα περιγράψουμε τα πιο βασικά και κρίσιμα σημεία του επιδόματος στέγασης και να δείξουμε τα βασικά βήματα για την αίτηση που πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής.

Φυσικά το θέμα δεν μπορεί να γίνει αναλυτική παρουσίαση  σ΄ ένα άρθρο, καθώς είναι συνδυασμός νόμων και προϋποθέσεων ξεχωριστή για κάθε οικογένεια.

Επίδομα Ενοικίου ή  Επίδομα Στέγασης- Τι είναι;

Το Επίδομα Στέγασης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα αυτοτελή νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, είναι δηλαδή στο ενοίκιο.

 Επιδόματος Στέγασης- Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

 Ως Ωφελούμενα νοικοκυριά  ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

 α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν είναι ενήλικας  έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές, σχολεία ή ΙΕΚ.

 β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: Όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται: α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ, γ) τα άτομα που τους έχει παραχωρηθεί μέρος ή νοικιάζουν μέρος της κύριας κατοικίας του νοικοκυριού. 

Δικαιούχος είναι το ενήλικο άτομο που έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού.

Συνολικό εισόδημα: το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις. Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με την εξαίρεση του Επιδόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) των μη ανταποδοτικών αναπηρικών επιδομάτων και του επιδόματος αναδοχής.

Υπογράψτε εδώ για το Βασικό Εισόδημα! Συλλογή υπογραφών στην Ε.Ε. για να παρθούν μέτρα για βασικό εισόδημα.

Επίδομα Ενοικίου- Ποσό Επιδόματος Στέγασης – Διάρκεια χορήγησης 

Τα ποσά τα οποία προβλέπονται για  το Επίδομα Στέγασης είναι:

 Για τον δικαιούχο του επιδόματος είναι 70 ευρώ το μήνα.

 Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού υπάρχει προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα. 

Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα. 

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. 

Το  ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. 

Παραδείγματα νοικοκυριών

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:  70 € 
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 105 € 
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 140 € 
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη: 175 € 
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 210 €.

Σε περίπτωση που τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ορίων, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως το μηνιαίο μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί.

Η Αίτηση και η διάρκειά της

 Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται με αίτηση και έχει διάρκεια ως δώδεκα μήνες. 

Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την πρώτη έγκριση, κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα και εφόσον υπάρχουν μεταβολές, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και να αλλάξει το ποσό επιδότησης. 

Σε περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση, αφενός, της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου, της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021. Κριτήριο για τη χορήγηση του επιδόματος είναι ο χρόνος διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια. Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό.

Επίδομα Ενοικίου- Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα 

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον:

 1. Διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία 
 2. Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Παραδείγματα: 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 14.000 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 17.500 €

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 21.000 €

3.Περιουσιακά κριτήρια

 α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ. 

β. Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ. 

Συγκεκριμένα Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ. 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000 €

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500 €

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 14.000 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 17.500 € 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 21.000 €

 γ. Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100 Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

 Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: – εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, – δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, – δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, – δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια. 

Συλλογή υπογραφών για το Βασικό Εισόδημα στην Ε.Ε. Υπογράψτε ΕΔΩ!

Επίδομα ενοικίου- Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά-Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω Taxis

 1. Για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης απαιτείται η προβλεπόμενη η δήλωση και η αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.

 Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος. 

 1. Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.

Δηλαδή δύο από τα κυριότερα προαπαιτούμενα είναι η ύπαρξη μισθωτηρίου για το νοικιασμένο σπίτι μέσω Taxis καθώς και η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομα του δικαιούχου.

Επίδομα Στέγασης – Η Διαδικασία υποβολής 

 Η διαδικασία υποβολής της αίτησης αποτελείται από τα κάτωθι βήματα 

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΛΙΝΚ

https://www.epidomastegasis.gr/

Επίδομα ενοικίου αίτηση

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους αιτούντες απευθείας είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες. Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ-ΠΑΤΑΜΕ ΕΙΣΟΔΟΣ

Επίδομα ενοικίου αίτηση

Επίδομα ενοικίου αίτηση

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΑΞΙΣ

επίδομα ενοικίου 2020

α) Διαδικασία απευθείας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα: ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της (Α.Α.Δ.Ε.). Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης στις διασταυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων του νοικοκυριού. Σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού ζητείται η συναίνεση των ενήλικων μελών του νοικοκυριού μέσω των κωδικών τους TAXISnet. Η συναίνεση όλων των ενηλίκων μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΜΚΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΗΜΑ

Επίδομα ενοικίου

EKTO ΒΗΜΑ – ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εφόσον όλα τα βήματα έχουν γίνει σωστά.

Θα μας βγάλει τον τελικό πίνακα όπου συμπληρώνουμε τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, της παροχής ρεύματος (11 ψηφία) και λοiπων στοιχείων επικοινωνίας.

Τότε πατάμε το κουμπί αποθήκευση και έλεγχος,  θα φανεί αν υπάρχει κάποιο πεδίο που δεν έχει συμπληρωθεί σωστά και αν δικαιούμαστε το επίδομα.

Εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα πρέπει να απευθυνθούμε στον Δήμο ή

Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.

 Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία και τα οποία είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για τον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων.

Διαδικασία υποβολής μέσω των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας: ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου διαμονής του ή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου διαμονής, υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος, με το οποίο τα μέλη του νοικοκυριού συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.  .

Επίδομα Στέγασης – Η Καταβολή του επιδόματος

 1. Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ ) του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
 2. Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. 

Επίδομα Ενοικίου-  Υποχρεώσεις δικαιούχων.

 Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού:

 α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος. 

β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων. γ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος. δ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού. ε) Ενημερώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης του επιδόματος για ενδεχόμενη διακοπή ή λήξη ισχύος του μισθωτηρίου. στ) Συμπεριλαμβάνουν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Αναστολή καταβολής επιδόματος- Ανάκληση της πράξης έγκρισης 

 Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται εάν σε διασταυρώσεις που διενεργεί η Η.ΔΙ.ΚΑ. ή από έγγραφα στοιχεία που περιέρχονται στο αρμόδιο όργανο του Δήμου προκύπτει αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού. 

Η πράξη έγκρισης του Επιδόματος Στέγασης ανακαλείται:

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα μέλη νοικοκυριού συμμετέχουν σε παραπάνω από μια αιτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

  Εάν διαπιστωθεί αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού.Τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου, εφόσον πρόκειται για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

 Τον επόμενο μήνα εκείνου που ο δικαιούχος μετακόμισε στο εξωτερικό κι αν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν αποτυπώνονται οι αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Επίδομα Στέγασης ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που:

 α) Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου. β) Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες, γ) Μισθώνουν μέρος κατοικίας, δ) Μισθώνουν ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης. Στην εξαίρεση της παρούσας περίπτωσης δεν υπάγονται και άρα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νοικοκυριά των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έχουν ημερομηνία έναρξης έως και 31/1/2019 και έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως. ε) Μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.

Τελικά, η διαδικασία της αίτησης δεν είναι πολύπλοκη αλλά πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και οι όροι είναι αυστηροί.

Σε περίπτωση που δικαιούστε το επίδομα, είναι μια σημαντική βοήθεια για το νοικοκυριό και την οικογένειά σας.

Ομάδα συγγραφής Crisis Plan

Α.Β.

Σημείωση: Το παραπάνω άρθρο αποτελεί μια σύντομη επισκόπηση του επιδόματος στέγασης και δεν αντικαθιστά τις πλήρης οδηγίες που παρέχει η επίσημη ιστοσελίδα του επιδόματος στέγασης.

Ενδιαφέροντα άρθρα

Πλεονεκτήματα ΙΚΕ